Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại - Thế Giới Thợ - Gọi Thợ Có Ngay

 

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

Công ty cổ phần Thế Giới Thợ có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến dịch vụ được kết nối qua Ứng dụng Thế Giới Thợ. Các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Thế Giới Thợ do Công ty cổ phần Thế Giới Thợ chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty cổ phần Thế Giới Thợ đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Thế Giới Thợ theo nguyên tắc và quy trình dưới đây:

Phần 1: Nguyên tắc khiếu nại

Phần 2: Các bước thực hiện

Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Trường hợp 1: Khách hàng khiếu nại trực tiếp đến Thợ

Quy trình giải quyết khiếu nại Thế Giới Thợ

Trường hợp 2: Thợ không chấp nhận khiếu nại hoặc Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng (CSKH) Thế Giới Thợ để được hỗ trợ

Quy trình giải quyết khiếu nại Thế Giới Thợ 2

Phần 3: Thời gian giải quyết khiếu nại

Những trường hợp nằm ngoài phạm vi giải quyết của Thế Giới Thợ, Thế Giới Thợ sẽ hỗ trợ liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp xử lý.

(Thông báo này có hiệu lực cho đến khi Thế Giới Thợ có thông báo mới hoặc có thông báo văn bản này không còn hiệu lực).