Quy định đồng phục Thế Giới Thợ đối với Đối tác Doanh nghiệp - Thế Giới Thợ - Gọi Thợ Có Ngay

 

Quy định đồng phục Thế Giới Thợ đối với Đối tác Doanh nghiệp

 

I. Đồng phục bắt buộc

Áo thun Thế Giới Thợ là đồng phục bắt buộc của Thế Giới Thợ đối với Thợ đang trong quá trình làm việc cho Khách hàng.

II. Đồng phục khác (không bắt buộc)

III. Giá đồng phục

IV. Quy định mặc đồng phục

1. Quy định chung:

Trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt tài khoản, Doanh nghiệp phải mua đồng phục bắt buộc của Thế Giới Thợ theo số lượng thành viên đã đăng ký trừ trường hợp quy định tại Mục IV.2.

2. Những trường hợp đặc biệt

3. Hệ quả

Doanh nghiệp không thực hiện đúng theo quy định tại Mục IV sẽ bị tạm khóa tài khoản cho đến khi thực hiện đúng quy định.

 (Thông báo này có hiệu lực cho đến khi Thế Giới Thợ có thông báo mới hoặc có thông báo văn bản này không còn hiệu lực).