Chính sách bảo mật - Thế Giới Thợ - Gọi Thợ Có Ngay

 

Chính sách bảo mật

 

Chính Sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức mà Công ty cổ phần Thế Giới Thợ. Và các công ty liên kết và/hoặc các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Thế Giới Thợ”, “chúng tôi”). Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, xử lý, tiết lộ và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Website của Thế Giới Thợ (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Website”) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các Khách hàng, Đối tác (bao gồm đội ngũ lao động phổ thông và thợ có tay nghề), đại lý, nhà thầu và các nhà cung cấp (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”).

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

1. Định nghĩa

1.1.Ứng Dụng” nghĩa là Ứng Dụng Thế Giới Thợ và/hoặc Ứng Dụng khác đi kèm, tùy trường hợp áp dụng.

1.2. Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, ngày sinh, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, nghề nghiệp và các thông tin khác của bạn. Mà khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng được bạn.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều hình thức khác nhau được liệt kê dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập. Với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu theo quy định pháp luật.

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân có được do bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi trong các trường hợp sau:

2.2. Dữ Liệu Cá Nhân có được khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng/Website như sau:

2.3. Dữ Liệu Cá Nhân có được từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi nhận được các dữ liệu này hoàn toàn phù hợp theo quy định luật pháp như sau:

2.4. Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba khác được bạn cung cấp cho chúng tôi

Trong một số trường hợp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba khác (ví dụ, vợ/chồng, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè). Tuy nhiên, bạn phải cam đoan và bảo đảm rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của bên thứ ba này. Để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho chúng tôi như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

3. Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu nhập

Thế Giới Thợ có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có được cho bất kỳ mục đích sau đây. Cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo quy định pháp luật (“Mục Đích”).

3.1. Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa. Duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

3.2. An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để đảm bảo an toàn. Và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả Người Dùng, bao gồm:

3.3. Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng, cụ thể, chúng tôi có thể:

3.4. Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập. Để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi. Phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

3.5. Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra. Và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép theo quy định pháp luật. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu. Được tư vấn và đề nghị bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

3.6. Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho Thế Giới Thợ và các đối tác. Nhà tài trợ của Thế Giới Thợ, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Chúng tôi có thể:

Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin cho mục đích tiếp thị và khuyến mại như vậy. Vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email. Hoặc tin nhắn có liên quan hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được nêu dưới đây.

4. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cần tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các công ty liên kết hoặc các bên khác nhau. Cho bất kỳ Mục Đích nào sau đây và các Mục Đích khác theo quy định pháp luật.

4.1. Người Dùng Khác

Nếu bạn là Người Dùng, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm thực hiện công việc mà bạn yêu cầu với Đối tác Thợ.
Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thợ, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với Người Dùng bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin công việc của bạn, kinh nghiệm của bạn và mức đánh giá trung bình.

4.2. Với các đối tác của Thế Giới Thợ theo yêu cầu của bạn

Trường hợp bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác của Thế Giới Thợ hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác của Thế Giới Thợ cung cấp, Thế Giới Thợ có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng/Website của chúng tôi hoặc Ứng Dụng/Website của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà Thế Giới Thợ hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

4.3. Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Thế Giới Thợ

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, đối tác nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác, cụ thể:

4.4. Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan nhà nước

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý của Thế Giới Thợ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật.

4.5. Các Mục Đích khác

Trừ khi được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu chúng tôi thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ. Và chia sẻ thông tin này và chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản Thế Giới Thợ. Khi có cơ sở cho rằng việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Mục Đích. Hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ Mục Đích nào. Ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

Lưu ý

Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng một số Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được một bên thứ ba khác lưu trữ (tức là Đối tác Thợ (nếu bạn là Người Dùng), hoặc Người Dùng (nếu bạn là Đối tác Thợ)) theo một số phương thức (ví dụ, bằng cách chụp màn hình). Thông tin được chuyển tiếp thông qua giao tiếp giữa Người Dùng và Đối tác Thợ không được thực hiện thông qua việc sử dụng Ứng Dụng/Website (ví dụ, qua điện thoại, nhắn tin di động hoặc các phương thức liên lạc khác) cũng có thể được giữ lại theo một số phương thức khác.

Chúng tôi không cho phép việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân bằng các phương thức như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm nào với bạn về vấn đề này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp lưu trữ nào như vậy đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và công ty liên kết của chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

6. Chuyển giao quốc tế DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến lưu trữ, sử dụng, xử lý tại một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác không phải quốc gia nơi bạn đang cư trú/bạn đang có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn cam kết hiểu rõ và đồng ý với việc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ra khỏi quốc gia bạn đang cư trú/bạn đang có mặt như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

7. Cookies

Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng dịch vụ của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện Ứng Dụng/Website và trải nghiệm của Người Dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

Nhưng nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Website, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu Cá Nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.

8. Sửa đổi và cập nhật

Thế Giới Thợ có quyền xem xét, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào, để đảm bảo rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với định hướng phát triển của chúng tôi trong tương lai và/hoặc thay đổi về các quy định pháp luật, bằng cách chúng tôi sẽ công bố Chính Sách Bảo Mật cập nhật trên Ứng Dụng/Website hoặc gửi thông báo vào địa chỉ email mà bạn cung cấp.

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng/Website của Thế Giới Thợ hoặc tiếp tục liên lạc với chúng tôi, hoặc truy cập và tham gia với Thế Giới Thợ sau khi có bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

9. Cách thức liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng liên hệ với Nhân viên của chúng tôi tại:

Công Ty Cổ phần Thế Giới Thợ

Văn phòng: 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: cskh@thegioitho.com.

Hotline: 1900 232337.